Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërise
Kontakt
Prokurime
Faqja Kryesore > Prokurime > Shërbime Konsulence

Shërbime Konsulence


Tiranë, 24 Mars 2015


 

1. Fondi Shqiptar i Zhvillimit njofton se me date 30.03.2015, ora 13:00, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: "Prodhim dokumentaresh per transmetim televiziv per projektet e Fondit te Zhvillimit te Rajoneve".


2. Fondi limit i venë në dispozicion është 4,949,000 (kater milion e nenteqind e dyzet e nente mijë) Lekë pa TVSH.


3. Qëllimi i dokumentareve është paraqitja e projekteve te zbatuara nga FSHZH dhe Bashkite, te financuara nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve, per permiresimin e jetes se komuniteteve lokale nepermjet investimeve te Qeverise Shqiptare.


4. Te gjithë te interesuarit (organe të masmedias/agjenci të specializuara ose televizione) janë të ftuar të marrin pjesë në këtë procedurë prokurimi. Dokumentacioni i plotë i tenderit mund të tërhiqet në Fondin Shqiptar te Zhvillimit pas depozitimit të një kërkese për pjesëmarrje dhe pagimit të një vlere prej 1,000 (njëmijë) Lekë.
Shkarko: