Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërise
Kontakt
Prokurime
Faqja Kryesore > Prokurime > Shërbime Konsulence

Shërbime Konsulence


Tiranë, 3 Tetor 2014


 

1. Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adrese: Rruga “Sami Frasheri”, Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885.


2. Lloji i Proçedures se Prokurimit: Konkurs Projektimi.


3. Emertimi i Kontrates: “Studim Urban ne 2 Rajone te Shqiperise: Rajoni #1: Vija Bregdetare e Jugut dhe fshatrat perreth dhe Rajoni #2: Korridori Ekonomik Tiranë - Durres”.


4. Pershkrimi i Sherbimit: marrja e koncepteve te studimeve urbane per tre zona te perzgjedhura ne secilin nga te dy rajonet.
Fituesit e konkursit do te ftohen per te ofruar sherbimin e pergatitjes se projekteve te detajuara teknike per zonat specifike.


5. Fondi Limit: 9,520,000 Leke, pa perfshire TVSH. Fondi perfshin çmimet per konkursin per te gjithe kandidatet e perzgjedhur per konkurim, per te gjitha lotet.


6. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit


7. Gjuha e Tenderit: Dokumentat e Tenderit do te jene te disponueshme ne gjuhet Anglisht dhe Shqip. Ofertuesit duhet te dergojne ofertat e tyre ne te dyja keto gjuhe.


8. Afati per Kryerjen e Sherbimeve: 3 jave duke filluar nga dita e fteses se kandidateve te perzgjedhur.


9. Ftesa per Pjesemarrje (dokumenti i tenderit) mund te merret elektronikisht ne adresen: www.app.gov.al.


10. Afati per Dorezimin e Aplikimeve eshte: 16/10/2014, ne oren 16:00.


11. Data dhe Koha e hapjes se aplikimeve eshte: 16/10/2014, ne oren 16:00.


12. Vendi i Zhvillimit te Tenderit: Faza e perzgjedhjes se listes se shkurtuar do te zhvillohet elektronikisht ne faqen e internetit: www.app.gov.al.


13. Personi Pergjegjes:


Valentina Kazanxhi
Njesia Ligjore dhe e Prokurimit


Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Rr. “Sami Frasheri”, Nr. 10,Tirana, Albania

Tel: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)

Fax: 00355 4 2 234 885

E-mail: vkazanxhi@albaniandf.org.


14. Operatoret ekonomike te huaj, ne menyre qe te perdorin sistemin e prokurimit elektronik, duhet te rregjistrohen si operatore ekonomike ne adresen e internetit: https://www.app.gov.al/ep/Registration.aspx.

Udhezime te metejshme per ofertuesit e huaj mund te merren ne dokumentin “EPS user manual – Economic Operators”, i cili mund te merret nga faqja e internetit: www.app.gov.al.


15. Informacione te metejshme rreth kesaj procedure mund te merren ne faqet e internetit:
http://www.planifikimi.gov.al/content/konkurse-competitions;
http://planifikimi.gov.al/riviera;
http://planifikimi.gov.al/durana.


Shkarko: