Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërise
Kontakt
Prokurime
Faqja Kryesore > Prokurime > Shërbime Konsulence

Shërbime Konsulence


Tiranë, 30 Shtator 2014


 

1. Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adrese: Rruga “Sami Frasheri”, Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885.


2. Lloji i Proēedures se Prokurimit: Proēedure e Hapur (Furnizim me Sherbime). Tenderi do te zhvillohet elektronikisht ne faqen e internetit: www.app.gov.al.


3. Emertimi i Kontrates: “Fotografimi ajror, dixhital i territorit tė Republikės sė Shqipėrisė, prodhimi i fotove ajrore tė orientuara, krijimi i tė dhėnave LiDAR, modeli dixhital i terrenit, ortofoto dhe trajnim”.

FSHZH ka marre financim nga buxheti i shtetit per te prokuruar sherbimet per ‘Krijimin e sistemit te te dhenave gjeohapesinore, ne mbeshtetje te zhvillimit dhe menaxhimit rajonal, faza e pare’, per te gjithe territorin e Shqiperise. Per te krijuar kete sistem te dhenash gjeohapesinore, FSHZH po zhvillon kete proēedure prokurimi per te siguruar bazen e hartave te perditesuara te Shqiperise.


4. Pershkrimi i Sherbimit: Fotografimi ajror, dixhital i territorit tė Republikės sė Shqipėrisė, prodhimi i fotove ajrore tė orientuara, krijimi i tė dhėnave LiDAR, modeli dixhital i terrenit, ortofoto dhe trajnim.


5. Fondi Limit: 350,000,000 Leke, (pa perfshire TVSH).


6. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit


7. Gjuha e Tenderit: Dokumentat e Tenderit do te jene te disponueshme ne gjuhet Anglisht dhe Shqip. Ofertuesit mund te dergojne ofertat e tyre ne njeren nga keto gjuhe.


8. Afati per Kryerjen e Sherbimeve: 1 vit nga data e nenshkrimit te kontrates.


9. Dokumentat e Tenderit mund te merren elektronikisht ne adresen: www.app.gov.al.


10. Afati per Dorezimin e Ofertave: 14/11/2014, 10:00.


11. Data dhe Koha e Zhvillimit te Tenderit: 14/11/2014, 10:00.


12. Vendi i Zhvillimit te Tenderit: Faqja e Internetit www.app.gov.al.


13. Personi Pergjegjes:


Valentina Kazanxhi
Njesia Ligjore dhe e Prokurimit


Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Rr. “Sami Frasheri”, Nr. 10,Tirana, Albania

Tel: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)

Fax: 00355 4 2 234 885

E-mail: vkazanxhi@albaniandf.org.


14. Operatoret ekonomike te huaj, ne menyre qe te perdorin sistemin e prokurimit elektronik, duhet te rregjistrohen si operatore ekonomike ne adresen e internetit: https://www.app.gov.al/ep/Registration.aspx.

Udhezime te metejshme per ofertuesit e huaj mund te merren ne dokumentin “EPS user manual – Economic Operators”, i cili mund te merret nga faqja e internetit: www.app.gov.al.

Shkarko: